Skip to main content

JHOP - April 2022 Vol 12, No 2

Robert Mancini, PharmD, BCOP, FHOPA, and Timothy G. Tyler, PharmD, FCSHP, FHOPA
Nada Alsuhebany, BSPharmD, PharmD, BCOP; Marti Larriva, PharmD, BCPS, BCOP; Ali McBride, PharmD, MS, BCPS, BCOP, FASHP; Krisstina Gowin, DO
Brianna Archambeau, PharmD, BCOP; Ashley M. Leece, PharmD, BCOP, BCPS; Dhaval Patel, PharmD, BCOP; Chin Y. Liu, MS, PharmD, BCOP
Christopher Sinoimeri, PharmD; Bryan Do, PharmD, BCOP; Sheree Chen, PharmD, BCOP
Donyika Joseph, PharmD, BCOP; Farnaz Foolad, PharmD, BCPS; Neelam K. Patel, PharmD, BCOP; Meghan Karuturi, MD, MSc; Jaime Kaushik, PharmD, BCOP